مسئول دفتر توسعه آموزش پزشکی، خانم ویدا دهقانیکمیته ها مسئولین
کمیته توانمند سازی اساتید ویدا دهقانی
کمیته مشورتی دانشجویان کیواندخت عباسی
کمیته پژوهش در آموزش مهناز حلیانی
کمیته برنامه ریزی درسی سمیه زارع
کمیته ارزشیابی سمیه زارع