بنام خداوند بخشنده مهربان


دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب از سال 1371 فعالیت خود را با 50 دانشجوی پرستاری آغاز کرد